preheader NTVH

header-website

Pomalidomide verlengt significant de progressievrije en totale overleving bij refractaire myeloma patiënten

De behandeling van patiënten met multipel myeloom (MM) is gedurende de laatste decade bijzonder verbeterd door de introductie van nieuwe therapieën, zoals lenalidomide en bortezomib. Een probleem vormt echter dat patiënten vaak in de loop van de tijd resistent worden voor therapie. De gemiddelde overlevingsduur van MM-patiënten bedraagt momenteel 9 maanden. De MM-003 studie is een grote multicenter Fase-III studie bij gevorderd MM patiënten die refractair bleken voor lenalidomide en bortezomib. Bij deze groep patiënten werden de effectiviteit en veiligheid van Pomalidomide (POM), in combinatie met een lage-dosis dexamethason (POM+LoDex), vergeleken met een behandeling met een hoge dosis dexamethason (HiDex). Pomalidomide is een nieuw middel tegen MM. Het is een thalidomide-analoog met anti-angiogene en immunomodulatoire eigenschappen.

Patiënten werden gerandomiseerd (2:1) naar een 28-daagse cyclus met wekelijks POM 4 mg op D 1-21 + LoDex 40 mg (20 mg voor patiënten > 75 jaar), of HiDex 40 mg (20 mg voor patiënten > 75 jaar) op D1-4, 9-12 en 17-20. De behandeling werd voortgezet tot progressie van de ziekte of onacceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was de PFS en de secundaire eindpunten omvatten de OS, ‘overall response rate’ (ORR), duur van de respons, veiligheid en kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven werd gemeten via de 5 klinisch relevante EORTC QLQ-C30 domeinen (algehele gezondheidsstatus, fysiek functioneren,vermoeidheid, emotioneel functioneren en pijn).

In totaal werden er 455 patiënten gerandomiseerd naar POM + LoDEX (n=302) of HiDEX (n=153). Het mediane aantal eerder ondergane behandelingen was 5 (range 1-17). In totaal 72% van de patienten bleek refractair voor lenalidomide en bortezomib. De mediane follow-up bedroeg 4 maanden. De combinatie van POM + LoDex verlengde significant de mediane PFS en OS vergeleken met HiDex, ondanks dat 50% van de HiDex-patiënten POM kregen bij progressie van hun ziekte (‘cross-over’).Vanaf november 2012 bleef de ORR significant hoger voor de combinatie versus HiDex. De meest voorkomende graad 3-4 bijwerkingen voor de combinatie versus HiDex waren neutropenie (42% versus 15%), anemie (27% versus 29%) en infecties (24% versus 23%). Staken van de behandeling als gevolg van bijwerkingen kwam zelden voor (7% versus 6%).Voor wat betreft de kwaliteit van leven gaf de combinatie een significante verbetering op de domeinen fysiek functioneren (p = 0,005) en vermoeidheid (p= 0,032); op de overige domeinen werd een positieve trend naar verbetering waargenomen voor de combinatie.

De uitkomsten van deze studie laten zien dat zowel de progressievrije overleving (PFS) als de totale overleving (OS) significant verbeterden met POM+LoDex vergeleken met de hoge dosis Dex (PFS: 4,0 maanden versus 1,9 maanden, HR=0,48, p < 0,001, ITT populatie; OS: 12,7 maanden versus 8,1 maanden, HR:0,74, p < 0,028, ITT populatie). De bijwerkingen van de behandeling bleken goed te managen; slechts een klein deel van de patiënten staakten de behandeling als gevolg van bijwerkingen. Pomalidomide verbeterde eveneens de kwaliteit van leven, wat een belangrijk gegeven is voor deze groep patienten wiens ziekte niet langer reageert op standaardbehandeling.

De auteurs concluderen dat de combinatie van Pomalidomide met een lage dosis dexamethason daarom een meerwaarde heeft voor de behandeling van patiënten met gevorderd MM. Pomalidomide is reeds geregistreerd in USA en een aanvraag is ingediend bij de Europese registratie-authoriteiten.

Referentie

J. San Miguel, K. Weisel , P. Moreau, et al. Efficacy, safety and QoL in MM-003, a Phase 3 multicenter, randomized, open-label study of Pomalidomide (POM) + Low Dose Dexamethasone (LODEX) versus High Dose Dexamethasone (HIDEX) in RR MM. EHA 2013, Stockholm. Abstract S1151.

Spreker Jesús F. San Miguel

san miguel

Professor Jesús F. San Miguel, MD, PhD,
Hematology Department, Hospital Clinico Universitario de Salamanca, Servicio de Hematologia, Salamanca, Spanje

 

Zie: Keyslides

Naar boven