preheader NTVH

Banner website

Vier cycli van orale fludarabine/cyclofosfamide gecombineerd met zes doses rituximab lijkt haalbaar bij oudere patiënten met chronische lymfatische leukemie

Uit gegevens van de LLC 2007 SA-studie blijkt dat een regime bestaande uit vier cycli van orale fludarabine/cyclofosfamide (FC) gecombineerd met zes doses rituximab (R) een haalbare behandeling is bij oudere patënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). Het onderzochte regime liet hoge responspercentages zien en ondanks de hoge incidentie van graad 3/4-neutropenie werd men zelden geconfronteerd met ernstige infecties.

De Duitse CLL8-studie toonde aan dat het toevoegen van R aan FC de kwaliteit en duur van de respons bij patiënten met CLL significant verbetert. Dit heeft geleid tot de aanbeveling van FCR als eerstelijnstherapie voor patiënten die in goede conditie verkeren. Hoewel oudere patiënten werden geïncludeerd in de CLL8-studie (tot 81 jaar oud), was de mediane leeftijd van het studiecohort slechts 61 jaar, wat minstens 10 jaar jonger is dan de mediane leeftijd bij een CLL-diagnose. De populatie ouderen is onvoldoende vertegenwoordigd in klinische studies en het is daarom onduidelijk hoe FCR moet worden toegepast in deze subgroep. Om dit probleem aan te pakken, startte de Franse ‘Goelams/Fcgcll-WM Intergroup’ in 2007 de LLC 2007 SA-studie (NCT00645606) waarin CLL-patiënten ouder dan 65 jaar een verkorte inductietherapie met FCR ondergingen, gevolgd door (gerandomiseerd) observatie of onderhoudstherapie met rituximab. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘American Society for Hematology’ (ASH) werden de veiligheid en de werkzaamheid van het inductiedeel voor de eerste 200 patiënten in de studie gerapporteerd.

In totaal werden 200 onbehandelde stadium-B of -C CLL-patiënten in goede conditie (CIRS ≤6, CCR ≥60 ml/min) die ouder waren dan 65 en behandeling nodig hadden (volgens criteria van de ‘National Cancer Institiution’) geïncludeerd in de LLC 2007 SA-studie. Van deze 200 patiënten werden er zes uitgesloten wegens een incorrecte eerdere inclusie (n=4) of herroeping van hun instemming (n=2). FCR bestond uit vier maandelijkse cycli van orale FC (F 40 mg/m2/dag en C 250 mg/m2/dag x 3 dagen) en intraveneuze R (375 mg/m2 dag 1 van cyclus 1, 500 mg/m2 dag 14 van cyclus 1, dag 1 en 14 van cyclus 2, en dag 1 van cycli 3 en 4). De mediane leeftijd van de 194 patiënten in de studie was 71 jaar (range 65-85). In het totaal doorliepen 167 patiënten alle vier de FCR-cycli, waarna er 158 werden gerandomiseerd tussen onderhoudstherapie met rituximab of observatie.

Graad 3/4-neutropenie na cycli 1, 2, 3 en 4 werd gezien bij respectievelijk 46% (19% graad 4), 50% (21% graad 4), 53% (29% graad 4) en 46% (26% graad 4) van de patiënten. Granulocytkoloniestimulerende factor werd toegediend bij 31,9%, 46,2%, 47,8% en 51,5% van de patiënten na cycli 1, 2, 3 en 4. Graad 3/4-anemie werd gezien bij 12,4%, 6,7%, 5,6% en 3% van de patiënten na cyclus 1, 2, 3 en 4. Graad 3/4-infecties en febriele neutropenie werden gezien bij 6,7%, 4,8%, 7,1% en 6,2% van de patiënten in de vier cycli. Tijdens de inductiefase van de studie stelde men zes overlijdens vast, allen gerelateerd aan infecties, wat correspondeert met een overlijdenspercentage ten gevolge van directe toxiciteit van 3,1%. Bij 188 evalueerbare patiënten werd een complete respons (CR) gezien bij 19,7% van de patiënten en bij 2,7% zag men een partiële nodulaire respons. Een partiële respons (PR) werd geobserveerd bij 73,9%, resulterend in een algehele respons van 96,3%. Gebaseerd op de vernieuwde richtlijnen van 2008 (Hallek), waren de CR, CRi en PR respectievelijk 19,7%, 13,3% en 63,3%.

Uit de inductiefase van de LLC 2007 SA-studie blijkt dus dat vier cycli van orale FC gecombineerd met 6 doses R een haalbaar regime is bij oudere CLL-patiënten. Slechts 14% van de patiënten was niet in staat de vier cycli te voltooien en slechts 19% kan niet worden gerandomiseerd voor de onderhoudsfase van de studie. Dosisreducties en behandelingsonderbrekingen waren ongebruikelijk in de studie ondanks de strenge afbreekcriteria die werden gehanteerd. Het onderzochte regime was geassocieerd met hoge responspercentages en ondanks de hoge incidentie van graad 3/4-neutropenie werd men zelden geconfronteerd met ernstige infecties. Deze benadering mag dus worden gezien als een veilige eerstelijnsbehandeling voor oudere CLL-patiënten in goede conditie.

Referentie

Dartigeas C, Van Den Neste E, Berthou C, et al. Safety and efficacy of abbreviated induction with oral fludarabine (F) and cyclophosphamide (C) combined with dose-dense IV rituximab (R) in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) aged >65 years: results of a multicenter trial (LLC 2007 SA) on behalf of the French Goelams/Fcgcll-WM Intergroup. Presented at ASH 2012, abstract 434.

Spreker Caroline Dartigeas

Dartigeas

Caroline Dartigeas, MD
Service Oncologie et Hématologie, CHU de Tours, Tours, France

 

Zie: Keyslides

Naar boven