preheader NTVH

KARMMA-3: idecabtagene vicluecel leidt tot lager risico op ziekteprogressie of overlijden bij hoogrisicopatiënten met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom

Idecabtagene vicleucel is een op BCMA gerichte CAR-T-celtherapie. Uit de KarMMa-3-studie is gebleken dat behandeling met idecabtagene vicleucel in vergelijking met standaardzorg de mediane progressievrije overleving en het objectieve-responspercentage verbetert bij patiënten met een gerecidiveerd of refractair multipel myeloom (R/R MM) die zijn behandeld met immuunmodulerende middelen, proteasoomremmers en anti-CD38-antilichamen (‘triple class’). Tijdens EHA 2023 werden de resultaten gepresenteerd van een subgroepanalyse van de KarMMa-3-studie, waarin werd gekeken naar de werkzaamheid en veiligheid van idecabtagene vicleucel bij verschillende hoogrisicopatiënten.

De opkomst van combinatietherapieën, immuunmodulerende middelen, proteasoomremmers en anti-CD38- antilichamen hebben het behandellandschap voor patiënten met R/R MM drastisch veranderd.  Desondanks is de prognose van hoogrisicopatiënten – dat wil zeggen: patiënten met cytogenetische afwijkingen, een gevorderd ziektestadium, een hoge tumorlast, een extramedullair plasmacytoom of ‘triple-class’ refractaire ziekte – slecht. De fase III KarMMa-3-studie werd opgezet om de werkzaamheid en veiligheid van de behandeling met idecabtagene vicleucel te onderzoeken bij patiënten met R/R MM met ‘triple-class’ refractaire ziekte. Deze post-hoc subgroepanalyse beschrijft de uitkomsten voor patiënten met hoog-risico ziektekenmerken.

Studieopzet

In een internationale ‘open-label’-fase III-studie (KarMMa-3) werden patiënten met R/R MM die 2-4 voorafgaande behandelingen hadden ondergaan 2:1 gerandomiseerd tussen behandeling met idecabtagene vicleucel (150-450 x 106 CAR-positieve T-cellen) of 1 van de 5 standaardbehandelingen (daratumumab, daratumumab plus bortezomib, ixazomib, carfilzomib of elotuzumab). De primaire uitkomstmaat was de progressievrije overleving in de ‘intention-to-treat’-populatie. Belangrijke secundaire uitkomsten waren het objectieve-responspercentage (gedeeltelijk of beter), de algehele overleving en de veiligheid van de behandeling. Er werden aanvullende analyses uitgevoerd voor verschillende subgroepen van hoogrisicopatiënten, waaronder patiënten met cytogenetische afwijkingen, een gevorderd ziektestadium (R-ISS-stadium III), een hoge tumorlast, een extramedullair plasmacytoom of ‘triple-class’-refractaire ziekte.

Resultaten

In totaal werden 386 patiënten gerandomiseerd tussen de interventie- (n=254) of controlegroep (n=132). Bij aanvang van de studie waren de demografische en klinische gegevens vergelijkbaar tussen de behandelgroepen en tussen de hoogrisicosubgroepen.

Na een mediane follow-upduur van 18,6 maanden was de mediane progressievrije overleving 13,3 maanden in de idecabtagene-vicleucecelgroep en 4,4 maanden in de controlegroep (HR voor ziekteprogressie of overlijden [95%-BI]: 0,49 [0,38-0,65]), De progressievrije overleving na 12 maanden was respectievelijk 55 en 30% in de interventie- en controlegroep.

In alle hoogrisicosubgroepen was De mediane progressievrije overleving van patiënten die behandeld werden met idecabtagene vicleuce langer dan van patiënten die standaardzorg kregen (cytogenetische afwijkingen: 11,9 vs. 4,2 maanden; HR [95%-BI]: 0,61 [0,41-0,90]; gevorderd ziektestadium: 5,2 vs. 3,0 maanden; HR [95%-BI]: 0,86 [0,39-1,93]; hoge tumorlast: 11,0 vs. 4,9 maanden; HR [95%-BI]: 0,60 [0,37-0,97]; extramedullair plasmacytoom: 7,2 vs. 2,0 maanden; HR [95%-BI]: 0,40 [0,25-0,65]; ‘triple-class’-refractaire ziekte: 11,2 vs. 3,5 maanden; HR [95%-BI]: 0,46 [0,34-0,62]). Ook resulteerde behandeling met idecabtagene vicleuce in alle hoogrisicosubgroepen tot een hoger objectief-responspercentage, vergeleken met standaardzorg.

Het bijwerkingenprofiel was over het algemeen vergelijkbaar tussen behandelgroepen en de hoogrisicosubgroepen. De meest voorkomende bijwerkingen waren hematologisch van aard. Hooggradig (graad 3 of hoger) ‘cytokine release syndrome’ en neurotoxiciteit kwamen weinig voor in alle hoogrisicosubgroepen. Deze bijwerkingen verdwenen na respectievelijk mediaan 3-4 en 2-3 dagen. Geen van de patiënten ontwikkelde parkinsonisme.

Conclusie

Uit deze post-hoc analyse van gegevens uit de internationale ‘open-label’-fase III-studie KarMMa-3 blijkt dat behandeling met idecabtagene vicleuce in vergelijking met standaardzorg leidt tot een lager risico op ziekteprogressie of overlijden en tot een hoger objectief-responspercentage bij hoogrisicopatiënten met R/R AML.

Referentie

Patel K, et al. Idecabtagene vicleucel (ide-cel) vs standard regimens in patients with triple-class-exposed (TCE) relapsed and refractory multiple myeloma (RRMM): a KaRMMa-3 analysis in high-risk subgroups. Gepresenteerd tijdens EHA 2023; abstract S195.

Spreker Krina Patel

Krina Patel

Krina Patel, MD, MD Anderson Cancer Center, University Of Texas, Houston, Verenigde Staten

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven