preheader NTVH

header website

Perifeer ingebrachte centrale katheter is geassocieerd met een verhoogd risico op trombose bij kinderen

De eerste prospectieve, multicenter kinderstudie vergeleek het optreden van trombose bij kinderen met een perifeer ingebrachte centrale katheter (‘peripherally inserted central cathether’, PICC) met kinderen met een getunnelde centraalveneuze lijn(‘centrally inserted tunneled line’, TL). Maar liefst 85% van de gerapporteerde trombi kwam voor bij kinderen met een PICC. Vanwege het plaatsingsgemak worden PICC’s in groeiende mate in kinderziekenhuizen gebruikt. Deze bevinding is daarom mogelijk de sleutelfactor voor de geobserveerde toename van de incidentie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij kinderen. Andere significante risicofactoren voor VTE die werden geïdentificeerd in de analyse waren patiënten met multipele lumen-centraalveneuze katheters (CVC’s) en VTE in de voorgeschiedenis. Op basis van deze bevindingen dienen behandelaren het gebruik van PICC’s en multipele lumen-CVC’s te beperken bij kinderen die een nieuwe CVC nodig hebben. Het percentage VTE bij kinderen neemt toe, voornamelijk als gevolg van de toegenomen zorg van zieke kinderen in kritieke toestand en het plaatsen van CVC’s. Er is gelimiteerd bewijs met betrekking tot risicofactoren voor CVC-geassocieerde trombose. Richtlijnen voor de keuze van het kathetertype, insertietechniek of overwegingen voor profylaxe bij pediatrische patiënten ontbreken. Een reden voor het hoge gebruik van PICC is dat ze gemakkelijk in gebruik zijn: ze kunnen aan het bed worden geplaatst met, indien nodig, een minimale verdoving. Voor getunnelde lijnen is er echter een anesthesioloog en een chirurg of interventieradioloog nodig om de lijn te plaatsen. Een tijdens ASH 2016 gepresenteerde studie vergeleek de incidentie van VTE bij kinderen met een PICC versus kinderen met een TL. Tevens werden additionele risicofactoren voor CVC-geassocieerde trombose geïdentificeerd.

De prospectieve, observationele, multicenter CIRCLE-studie includeerde 1.096 patiënten met in totaal 1.233 CVC’s. Hiervan hadden 406 (33%) patiënten een TL en 827 (67%) een PICC. De leeftijd van de patiënten varieerde tussen 6 maanden en bijna 18 jaar. In totaal werden 65 trombi geïdentificeerd tijdens de follow-up, waarvan 55 bij kinderen met een PICC. De cumulatieve incidentie van VTE bij patiënten met een PICC was 7,5%; bij patiënten met een Tl was dit slechts 2%. Als zodanig werd 85% van alle gerapporteerde VTE-gevallen bij patiënten met een PICC gezien. De mediane tijd tot het ontwikkelen van een trombus na plaatsing van een PICC bedroeg 15 dagen; na het plaatsen van een TL was dit 40 dagen. Over het geheel genomen werd 49% van de CVC’s binnen 6 maanden verwijderd. De gemiddelde tijd die een CVC geplaatst bleef, was 56 dagen voor PICC’s en TL’s samen. Deze resultaten toonden ook aan dat kinderen met congenitale hartafwijkingen, die reeds een abnormale bloedcirculatie hebben, en kinderen met kanker, met name leukemie, een hoger risico op trombose hebben. Het gebruik van multipele lumen-CVC’s was tevens geassocieerd met een hoger risico op een trombus. In lijn hiermee was de kans op een trombus viermaal hoger indien de patiënten was gediagnosticeerd met een centralelijn-infectie. De incidentie van infecties was hoger in de groep patiënten met een TL in vergelijking met een PICC (16% versus 9%).

PICC’s worden steeds vaker gebruikt in de kinderziekenhuizen. Dit is een trend die parallel loopt met een toegenomen incidentie van trombose bij kinderen. In deze studie werd een significant hoger risico gevonden bij kinderen met een PICC (ten opzichte van een TL), kinderen met kanker, congenitale hartafwijkingen en multipele lumen-CVC’s. De studie blijft kinderen includeren en toekomstige analyses moeten uitwijzen of de voornaamste reden voor het plaatsen van een lijn (bijvoorbeeld chemotherapie, verlengde antibioticakuur, voeding) een rol speelt.

Referentie

Jaffray J, Witmer C, Vasquez B, et al. Determining the Incidence and Risk Factors for Central Venous Catheter Related Thrombosis in Children. Presented at ASH 2016; Abstract 419.

Spreker Julie Jaffray

 jaffray

Julie Jaffray, MD,
Children's Hospital Los Angeles, University of Southern California, Los Angeles, CA, VS


Zie: Keyslides

Naar boven