Janssen Leaderboard Imbruvica

preheader NTVH

Retrospectieve analyse van axicabtagene ciloleucel en tisagenlecleucel bij recidief/refractair B-cellymfoom

Nu CD19-specifieke CAR T-celbehandelingen buiten de streng gecontroleerde fase 3-studies worden gebruikt, is de vraag wat de resultaten in de praktijk zijn. Hiertoe werden retrospectief de resultaten geanalyseerd van patiënten die behandeling met axicabtagene ciloleucel of tisagenlecleucel hadden gekregen. De patiëntenpopulaties van beide behandelingen vertoonden verschillen in leeftijd en behandelvoorgeschiedenis. Grote verschillen werden gevonden op het gebied van bijwerkingen.

Achtergrond

In de afgelopen jaren zijn er CD19-specifieke CAR T-celbehandelingen voor recidief/refractaire agressieve B-cellymfomen beschikbaar gekomen. Riedell rapporteerde de ‘real world’ resultaten betreffende klinische uitkomsten, bijwerkingen en het gebruikspatroon van axicabtagene ciloleucel (axi-cel) en tisagenlecleucel (tisa-cel) in een retrospectieve multicentrische studie. De acht betrokken centra in de studie hadden allen de mogelijkheid om beide middelen voor te schrijven.

Patiëntkarakteristieken

Aferese werd toegepast op 261 patiënten. Twintig patiënten daarvan overleden voordat de CAR T-celinfusie plaatsvond als gevolg van ziekteprogressie. In totaal werden 156 patiënten geïnfuseerd met axi-cel en 85 met tisa-cel. De mediane tijd tussen aferese in infusie was 28 dagen met axi-cel en 43 dagen met tisa-cel. Leeftijd van de patiënten die axi-cel kregen was met mediaan 60 jaar lager dan bij tisa-cel (67 jaar; p<0,001). Ook waren zij vaker man dan vrouw met respectievelijk 75% versus 53%. Patiënten die tisa-cel kregen voorgeschreven, hadden vaker ≥3 voorgaande behandelingen ondergaan dan de axi-celgroep (82% versus 71%; p=0,024). Er werd geen verschil gevonden in ECOG-performancestatus of het aantal patiënten dat eerder een stamceltransplantatie had ondergaan.

Bijwerkingen

Cytokinereleasesyndroom (CRS) is een bekende bijwerking van CAR T-celbehandeling. Bij 145 (93%) van de 156 patiënten die axi-cel kregen werd CRS gerapporteerd; bij 19 daarvan (12%) was sprake van graad ≥3. Dit was lager bij de patiënten die tisa-cel kregen met respectievelijk 48% en 4%. Ook op het gebied van neurologische toxiciteit was sprake van een opmerkelijk verschil. Bij 46% van de patiënten die behandeld waren met axi-cel was sprake van neurologische bijverschijnselen voor een mediane duur van 7 dagen. Bij meer dan de helft waren deze bijwerkingen van graad ≥3. Bij de tisa-cel-behandeling werden bij slechts 14% van de patiënten neurologische bijwerkingen gerapporteerd met een mediane duur van 3 dagen. In geen van deze gevallen was sprake van graad ≥3. In totaal overleden 12 patiënten behandeld met axi-cel niet ten gevolge van ziekteprogressie. Vijf stierven door infectiecomplicaties, 4 door graad 5 neurologische bijwerkingen, 1 door hartziekte, 1 door pulmonale hemorragie en 1 als gevolg van hemofagocytair syndroom. Bij tisa-cel was sprake van 1 overleden patiënt door onbekende oorzaak.

Klinische effectiviteit

De klinische resultaten uit de ‘real world’ waren in lijn met de resultaten van de respectievelijke registratiestudies van axi-cel en tisa-cel. De patiënten die met axi-cel waren behandeld hadden na 90 dagen een objectief responspercentage van 70% en een complete responspercentage van 56%. Voor tisa-cel waren deze waarden respectievelijk 59% en 45%. Univariate analyse identificeerde verder hogere leeftijd en het gebruik van tocilizumab en steroïden als factoren die mogelijk de klinische respons beïnvloedden.

Conclusie

Deze ‘real world’ resultaten laten zien dat de klinische effectiviteit van CD19-specifieke CAR T-celbehandelingen overeenkomt met de resultaten van de fase 3-studies. De behandelde patiëntenpopulaties van de twee behandelingen komen niet helemaal overeen. Daarbij blijkt vooral de leeftijd van de patiënten hoger te zijn bij tisa-cel. In deze analyse lijkt de tisa-cel-behandeling gepaard te gaan met minder CRS en neurologische bijwerkingen dan axi-cel.

Referentie

Riedell PA, Walling C, Nastoupil LJ, et al. A multicenter retrospective analysis of clinical outcomes, toxicities, and patterns of use in institutions utilizing commercial axicabtagene ciloleucel and tisagenlecleucel for relapsed/refractory aggressive B-cell lymphomas. Gepresenteerd tijdens ASH 2019; abstract 1599.

Spreker Peter Riedell

Peter Riedell

Dr. Peter A. Riedell, University of Chicago, IL, Verenigde Staten

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven