preheader NTVH

header website1

De combinatie ixazomib, lenalidomide en dexamethason bij patiënten met gerecidiveerd / refractair multipel myeloom in de ‘real-world’

De combinatie ixazomib, lenalidomide en dexamethason (IRd) is recent goedgekeurd als behandeling voor gerecidiveerd / refractair multipel myeloom (RRMM) bij patiënten die reeds behandeld zijn met 1-3 eerdere therapielijnen. De studie van de ‘Greek myeloma study group’ heeft gekeken naar de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van IRd in de ‘real-world’, waar nog weinig data over beschikbaar zijn. De data laten zien dat bijna alle patiënten met RRMM die behandeld zijn met IRd een klinisch voordeel hebben en dat het bijwerkingenprofiel acceptabel is .

De studie die tijdens de EHA 2017 gepresenteerd werd, is een retrospectieve, niet-interventionele studie die de data van RRMM patiënten die behandeld zijn met IRd in het ‘named-patient’-programma van ixazomib in Griekenland, rapporteert. Het primaire eindpunt was algehele responspercentage (‘overall response rate’, ORR) en de secundaire eindpunten waren behandelingsduur, tijd tot respons, duur van de respons, percentage van patiënten met bijwerkingen, en aantal patiënten bij wie de dosis aangepast diende te worden of die de behandeling staakten.

Er zijn 41 patiënten geïncludeerd in de studie, van wie er 35 behandeld zijn met ten minste 3 cycli IRd. Data van deze laatstgenoemde patiënten zijn geëvalueerd in deze studie. Het mediane aantal vorige therapielijnen was 1 (spreiding 1-5): 71,4% (25/35) patiënten waren behandeld met 1 eerdere lijn, terwijl respectievelijk 20,0% (7/35), 5,7% (2/35) en 2,9% (1/35) waren behandeld met 2, 3 en 5 eerdere therapielijnen. Verder is 82,9% (29/35) van de patiënten eerder behandeld met een proteasoomremmer en 48,6% (17/35) met IMiDs. Tot slot heeft 42,9% (15/35) van de patiënten een autologe transplantatie gehad.

Van de patiënten die in deze studie zijn geanalyseerd, was de mediane duur van de behandeling 7,1 maanden. Van 34 patiënten waren data beschikbaar over de respons, van deze patiënten had 35,3% (12/34) een zeer goede partiële respons, 32,4% (11/34) een partiële respons, 2,9% (1/34) een ‘minor’ respons, en stabiele ziekte werd gerapporteerd bij 26,5% (9/34) van de patiënten. De ORR (partiële respons of beter) was 67,6%, bij patiënten die waren behandeld met IRd, in de tweede lijn was dit percentage 70,8% en bij patiënten die met IRd waren behandeld in een latere lijn (>2) was dit percentage 60,0%. Bovendien was de ORR ook hoger naarmate de behandelduur met ixazomib langer was, respectievelijk 70,8% (17/24), 76,5% (13/17) en 91,8% (9/11) bij een behandelduur van ten minste 6, 7, en 8 maanden. Tot slot was de mediane tijd tot beste respons 1,2 maanden.

Naast de effectiviteit werd ook het bijwerkingenprofiel besproken. Onderbrekingen in de behandeling door het optreden van bijwerkingen kwamen bij 11,4 % (4/35) van de patiënten voor; de behandeling werd gestaakt door 20,0% (7/35) van de patiënten. 31,4% (11/35) van de behandelde patiënten had perifere neuropathie; dit was bij 54,5% (6/11) van de patiënten tijdelijk van aard en bij 45,4% (5/11) was dit nog aanwezig aan het einde van de follow-up (drie graad 1, één graad 2 en één graad 3). Gastro-intestinale bijwerkingen werden waargenomen bij 31,4% (11/35) van de patiënten, pneumonie bij 11,4% (4/35), hypertensie bij 9,4% (3/32), cataract bij 5,7% (2/35), herposzosterinfectie bij 5,7% (2/35), osteonecrose van de kaak bij 5,7% (2/35) en veneuze trombose bij 2,9% (1/35) van de patiënten. Er werden geen cardiale bijwerkingen gezien.

Concluderend laat deze studie zien dat behandeling met IRd van patiënten met RRMM in de ‘real-world’ een ORR geeft van bijna 68%. Verder hadden bijna alle patiënten een klinisch voordeel. Daarnaast geeft IRd een snelle respons en een acceptabel bijwerkingenprofiel.

Referentie

Terpos E, Katodritou E, Kotsopoulou M, et al. “Real World” data on the efficacy and safety of ixazomib in combination with lenalidomide and dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma: a study of the Greek myeloma study group. EHA 2017, poster presentation, abstract 1249.

Figuren
1. Behandellijn waarin IRd werd gegeven: ‘taart’ diagram poster (Treatment line in which IRd was given)
2. Eerdere behandelingen: blokkendiagram poster (Prior treatment exposure)
3. Respons op behandeling: staafdiagram poster (Treatment response)
4. Toxiciteit: blokkendiagram poster (Toxicity)

 

Spreker Evangelos Terpos

 Terpos

Dr. Evangelos Terpos, MD, University of Athens, School of Medicine, Athene, Griekenland


Zie: Keyslides

Naar boven