preheader NTVH

Banner-website

Gemtuzumab ozogamicine vermindert het risico van recidivering bij kinderen met de novo acute myeloïde leukemie

Uit resultaten van een fase III studie gepresenteerd tijdens de ASH 2013 door Gamis et al. blijkt dat gemtuzumab ozogamicine (GO) zorgt voor een significante reductie in de ‘eventvrije’ overleving (EFS) van kinderen en adolescenten met acute myeloïde leukemie (AML). Dit effect was voornamelijk toe te schrijven aan een significante reductie van het risico van recidivering en was vooral uitgesproken bij patiënten die in de loop van de behandeling in remissie gingen. Bovendien werd GO goed verdragen door de patiënten in de studie.

Het escaleren van de behandelingsintensiteit bij kinderen met AML heeft in het verleden gezorgd voor een toename van de EFS, maar had als gevolg een hogere toxiciteit en toxische mortaliteit. Dit benadrukt de noodzaak voor nieuwe, minder toxische behandelingsopties voor deze patiënten. In de gepresenteerde fase III studie werd nagegaan of de toevoeging van het monoklonale antilichaam GO aan standaardchemotherapie leidt tot een verbetering van de EFS zonder buitensporige toxiciteit en mortaliteit te veroorzaken.

In het totaal werden 1.070 AML patiënten onder de 30 jaar gerandomiseerd tussen een behandeling met standaardchemotherapie alleen of standaardchemotherapie in combinatie met twee GO toedieningen (3 mg/m2/dosis op dag 6 in de inductiefase en op dag 7 in de intensiveringsfase). Aan patiënten met een laag risico werd vervolgens additionele chemotherapie toegediend terwijl hoog-risico patiënten een stamceltransplantatie ondergingen. De patiënten in de studie hadden een mediane leeftijd van 9,5 jaar en de mediane opvolgingsperiode bij de nog levende patiënten bedroeg 3,6 jaar.

Uit de uitkomsten van de studie bleek dat de toevoeging van GO aan chemotherapie resulteert in een significant langere EFS (HR [95%BI]: 0,83 [0,7-0,99]; p=0,04) en relapsvrije overleving (RFS) (HR [95%BI]: 0,74[0,6-0,93]; p=0,01). De totale overleving (OS) daarentegen verschilde niet tussen beide studie-armen (HR [95%BI]: 0,91 [0,74-1,13]). De driejarige EFS bedroeg 47% bij patiënten die enkel chemotherapie kregen toegediend tegenover 53% bij met GO behandelde patiënten.

Een subgroepanalyse van deze data in functie van de risicostatus van de patiënt leverde enkele opmerkelijke observaties op. Zo zag men dat het percentage recidieven bij laag-risico patiënten een trend in het voordeel van GO vertoonde, maar dat dit voordeel verdween tijdens de intensiveringsfase van de behandeling wanneer men significant meer toxische mortaliteit vaststelde in de GO-arm (3% versus 10%, p=0,02). Bij patiënten met een intermediair risico stelde men voor zowel de EFS, het percentage recidieven en de OS een voordeel vast met GO. Wanneer de analyse echter werd gecensureerd op het moment van de stamceltransplantatie zag men niet langer een significant verschil tussen beide armen. Opmerkelijk hierbij was dat de groep met een intermediair risico in de GO-arm, die een stamceltransplantatie onderging, een significant betere ziektevrije overleving had vergeleken met de groep die alleen standaardchemotherapie kreeg. Bij patiënten die enkel chemotherapie kregen kon men echter geen voordeel vaststellen van een stamceltransplantatie. Bij patiënten met een hoog risico tenslotte leidde behandeling met GO tot een betere OS en een lager percentage recidieven.

Samengevat tonen deze resultaten aan dat GO in combinatie met chemotherapie het risico op ziekterecidivering lijkt te reduceren wat resulteert in een significant betere EFS bij kinderen en adolescenten met AML. GO werd eerder van de markt gehaald omdat klinische studies er niet in slaagden om een klinisch voordeel aan te tonen voor dit middel. Deze positieve data zouden echter mogelijk kunnen bijdragen aan de reïntroductie van GO in de markt, aldus de onderzoekers.

Referentie

Gamis A, Aplenc R, Alonzo, T et al. Gemtuzumab Ozogamicin (GO) In Children With De Novo Acute Myeloid Leukemia (AML) Improves Event-Free Survival (EFS) By Reducing Relapse Risk – Results From The Randomized Phase III Children’s Oncology Group (COG) Trial, AAML0531. Presented at ASH 2013, abstract 355.

Spreker Alan Gamis

 Gamis

Professor Alan S. Gamis, MD, PhD,
Division of Hematology /Oncology /Bone Marrow Transplantation, Children's Mercy Hospitals and Clinics, Kansas City, USA


Zie: Keyslides

Naar boven