preheader NTVH

header website

Aanhoudende hoge respons bij volwassenen met recidief/refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom met tisagenlecleucel, een op CD19 gerichte CAR T-celtherapie

Resultaten van de JULIET studie laten zien dat tisagenlecleucel (CTL019), een experimentele chimere antigeenreceptor (CAR) T-celbehandeling gericht op B-cellen met CD19 expressie, hoge responspercentages bereikt bij patiënten met recidief refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL). De respons van CTL019 waren duurzaam, waarbij 95% van de complete responsen (CRs) na 3 maanden nog aanhielden tot aan 6 maanden. Er was geen behandelingsgerelateerd overlijden in deze studie en de bijwerkingen als gevolg van de behandeling konden effectief worden behandeld.

DLBCL is, met ongeveer 1/3 van alle non-Hodgkinlymfoomgevallen, de meest voorkomende vorm van lymfoom. Hoewel de bestaande behandeling voor de meeste patiënten succesvol is, is er een groep patiënten waar behandeling faalt. Deze groep heeft een slechte prognose met beperkte behandelmogelijkheden. In dit geval bestaat de meest effectieve tweedelijnsbehandeling uit een autologe stamceltransplantatie (ASCT), maar dit is slechts mogelijk in ruwweg de helft van de gevallen. CTL019 is een CAR T-celtherapie die de B-cellen met CD19 expressie identificeert en elimineert.

Achtergrond van de studie en resultaten

JULIET is een single-arm, open-label, multicenter, globale, pivotale fase-2 studie die het effect van CTL019 onderzoekt bij volwassen patiënten met recidief/refractair DLBCL. Patiënten werden gerekruteerd voor de studie indien zij ≥18 jaar waren, progressieve DLBCL hadden, minimaal 2 cycli chemotherapie hadden ondergaan en niet in aanmerking kwamen voor ASCT of als deze niet succesvol was gebleken.

Bij 81 patiënten werd CTL019 geïnfundeerd en was er minimaal 3 maanden follow-up. Het beste algehele responspercentage (‘overall response rate’, ORR) was 53% met een CR bij 40% en een partiële respons (PR) bij 13%. Na 3 maanden was het CR percentage 32% met een PR percentage van 6%. Van 46 patiënten waren de 6-maands gegevens beschikbaar. Het CR percentage was bij hen 30% en bij een additionele 7% was sprake van een PR. De responspercentages op CTL019 waren vergelijkbaar bij verschillende prognostische subgroepen, inclusief bij patiënten die eerder ASCT hadden ondergaan en bij patiënten met dubbel-hit lymfomen. Zowel de mediane responsduur als de mediane algehele overleving waren ten tijde van deze analyse nog niet bereikt. Na 6 maanden was de kans op het vrij zijn van terugval 73,5% en was de 6-maands kans op OS 64,5%. Bijna alle patiënten met een CR na 3 maanden bleven in CR gedurende de rest van de follow-up. Geen van de patiënten onderging een transplantatie tijdens een respons.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen van CTL019 werden gerapporteerd kort na infusie. In totaal was er sprake van graad 3/4 bijwerkingen bij 86% van de patiënten. Bij 58% van de patiënten was sprake van het ‘cytokine release syndroom’ (CRS) met bij 23% graad 3/4. In totaal ontving 15% van de patiënten een anti-IL6 behandeling in de vorm van tocilizumab voor het behandelen van hun CRS en ontving 11% corticosteroïden. Andere graad 3/4 bijwerkingen waren neurologisch van aard (12%), cytopenie die langer dan 28 dagen duurde (27%), infecties (20%) en febriele neutropenie (13%). Drie patiënten overleden binnen 30 dagen na infusie, alle  als gevolg van ziekteprogressie.

Samenvattend leidt CTL019 bij een groot percentage tot respons in dit cohort van zwaar voorbehandelde recidiverende/refractaire DLBCL patiënten. De responsen waren langdurig; 95% van de CRs na 3 maanden hield aan tot en met 6 maanden. Het was tevens mogelijk om CAR T-cellen centraal te produceren voor deze studie met CAR T-celtherapie. CRS en andere bijwerkingen als gevolg van CTL019 konden adequaat worden behandeld door onderzoekers met de juiste training zonder behandelingsgerelateerde mortaliteit.

Referentie

Schuster S, Bishop M, Tam C, et al. Primary Analysis of JULIET: A Global, Pivotal, Phase 2 Trial of CTL019 in Adult Patients with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Presented at ASH 2017; Abstract #577.

Spreker Stephen Schuster

Schuster

Prof. Dr. Stephen J. Schuster, MD, medisch oncoloog, Lymphoma Program, Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania, Philadelphia

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven