preheader NTVH

header website1

ZUMA-1 studie: axicabtagene ciloleucel (axi-cel) verbetert de uitkomst voor patiënten met refractair agressief non-hodgkinlymfoom

Axi-cel is een anti-CD19 chimere antigeenreceptor (CAR) T-celtherapie. De effectiviteit en het veiligheidsprofiel van deze therapie zijn geëvalueerd in de ZUMA-1-studie, de eerste multicenterstudie naar axi-cel bij refractair agressief non-hodgkinlymfoom (NHL). De interimanalyse van ZUMA-1 (n=62) liet een objectief responspercentage (‘objective response rate’, ORR) zien van 79%, inclusief een percentage complete respons (‘complete response rate’, CRR) van 52%.1 Op de EHA 2017 werden de resultaten van de primaire analyse van ZUMA-1 gepresenteerd.

In deze fase II-studie kregen 101 patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBCL) of getransformeerd folliculair lymfoom (TFL) met refractaire ziekte of recidief, axi-cel in een dosering van 2 x 106 cellen/kg. Het primaire eindpunt van deze analyse was ORR in de gecombineerde DLBCL-, PMBCL-, en TFL-populatie. Belangrijke secundaire eindpunten waren duur van de respons (‘duration of response’, DOR), algehele overleving (‘overall survival’, OS) en het bijwerkingenprofiel.

Van de 111 geïncludeerde patiënten kreeg 91% axicabtagene ciloleucel (axi-cel). Met een ORR van 82% (n = 92; p < 0,0001) voldeed de studie aan het primaire eindpunt.2 De ORR in de gemodificeerde ‘intent-to-treat’-populatie (n=101) was 82% met een CRR van 54%. Deze responsen waren consistent wanneer gekeken werd naar diverse covariaten, inclusief ziektesubtype, refractaire status en ‘International Prognostic Index’-score. Bij een mediane follow-up van 8,7 maanden, had 44% van de patiënten een respons, waaronder 39% complete responsen. De mediane DOR was 8,2 maanden in de gehele patiëntengroep en werd niet bereikt bij patiënten die een complete respons hadden. De mediane OS werd niet bereikt; 80% van de patiënten leefde nog na 6 maanden.

De meest voorkomende graad ≥3 behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren neutropenie (66%), anemie (43%) en encefalopathie (21%). Graad ≥3 ‘cytokine release syndrome’ en neurologische bijwerkingen traden op bij respectievelijk 13% en 28% van de patiënten. Zoals eerder was gemeld, waren er 3 patiënten met graad 5-bijwerkingen (3%).

Concluderend laten deze resultaten zien dat axi-cel-therapie de ORR significant verbetert bij patiënten met refractair agressief NHL. De CRR in deze studie is zeven maal hoger in vergelijking met controles uit eerdere studies en bijna de helft van de patiënten heeft een blijvende respons.3 Kortom, behandeling met axi-cel laat een significant klinisch voordeel zien met een hanteerbaar bijwerkingenprofiel bij patiënten die geen curatieve behandelingsopties meer hebben.

Referenties

1.Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL, et al. Kte-C19 (anti-CD19 CAR T cells) induces complete remissions in patients with refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): results from the pivotal phase 2 Zuma-1. Blood 2016;128 (22): LBA-6

2. Locke FL, Neelapu SS , Bartlett NL, et al. Clinical and biologic covariates of outcomes in ZUMA-1: a pivotal trial of axicabtagene ciloleucel (Axi-cel; KTE-C19) in patients with refractory aggressive non-Hodgkin lymphoma (NHL). EHA 2017, oral presentation, abstract S466

3. Crump M, Neelapu SS, et al. Outcomes in refractory aggressive diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): Results from the international SCHOLAR-1 study. J Clin Oncol 2016;34 (suppl May 2016):7516

 

Spreker Yi Lin

 Lin

Yi Lin, MD, PhD, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Naar boven