preheader NTVH

Tisagenlecleucel ook na meer dan 2 jaar werkzaam bij recidief/refractair folliculair lymfoom

CAR-T-celbehandeling met tisagenlecleucel kan in de derde lijn ingezet worden voor de behandeling van recidief/refractair folliculair lymfoom (R/R FL). Uit de primaire analyse van de ELARA-studie is een hoog responspercentage en een hanteerbaar veiligheidsprofiel van tisagenlecleucel bij R/R FL naar voren gekomen. Nu blijkt uit de analyse bij een follow-upduur van >2 jaar, dat de behandeling met tisagenlecleucel ook over een langere periode werkzaam en verdraagbaar blijft bij R/R FL.

In de Verenigde Staten en de EU is tisagenlecleucel de eerste CAR-T-celbehandeling die is goedgekeurd voor de derdelijnsbehandeling van R/R FL. Uit de eerder gepubliceerde primaire analyse van de éénarmige, open-label, fase II-studie ELARA is gebleken dat behandeling met tisagenlecleucel tot een hoog responspercentage en een hanteerbaar veiligheidsprofiel leidt bij volwassen patiënten met hoogrisico R/R FL. Tijdens ASH 2022 werd een analyse bestaande uit follow-upgegevens van meer dan twee jaar gepresenteerd, waarin de responsduur (‘duration of response’, DOR), de veiligheid op langere termijn en biomarker- en farmacokinetische analyses van de ELARA-studie werden besproken.

Studieopzet

Om geïncludeerd te kunnen worden, moesten patiënten met R/R FL graad 1-3A gediagnostiseerd zijn, ≥2 eerdere behandelingslijnen hebben ondergaan (waaronder een anti-CD20-antilichaam en een alkylerend middel), of een recidief ervaren hebben na autologe stamceltransplantatie (aSCT). Het ondergaan van een overbruggende chemotherapie was toegestaan. Na lymfocyt-depleterende chemotherapie kregen de patiënten een enkele dosis tisagenlecleucel (0,6-6 x 108 CAR+ levende T-cellen) toegediend. De baseline-waarden van klinische factoren, een beoordeling van de micro-omgeving van de tumor (‘tumor microenvironment’, TME), in het bloed oplosbare factoren en circulerende bloedcellen werden gecorreleerd met de klinische respons en progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS). Met behulp van kwantitatieve PCR werden de niveaus van transgenen gemeten om zo de cellulaire kinetiek te beoordelen.

Resultaten

Op het moment van analyse konden 94 patiënten bij een mediane follow-upduur van 28,9 maanden beoordeeld worden op werkzaamheid van de behandeling. Bij 69% (95%-BI: 57,7-77,3) van de patiënten werd een volledige respons bereikt en het algehele responspercentage (ORR) was 86% (95%-BI: 77,5-92,4). Hoewel de mediane PFS niet bereikt werd, was de geschatte 24-maandse PFS 57,4% (95%-BI: 46,2-67,0). De geschatte 24-maandse responsduur en algehele overleving (OS) waren respectievelijk 64,6% (77,8% bij patiënten met een volledige respons) en 87,7% (95%-BI: 78,3-93,2). Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen gerapporteerd. Neurologische voorvallen kwamen voor bij 12 (12,3%) patiënten. Tijdens deze langere follow-upduur vonden 3 nieuwe, niet aan de behandeling gerelateerde, sterfgevallen plaats.

Verhoogde tumorlast (metabool tumorvolume ≥240 cm3) op baseline, ziekteprogressie binnen 2 jaar na de eerste chemo-immuuntherapie en >4 nodale gebieden op het moment van inclusie correleerden met een lagere werkzaamheid van de behandeling. Daarnaast waren de serumniveaus van IL-10 en TNF-α op baseline sterk gecorreleerd met non-repons/recidief en een kortere PFS. Enkel een toegenomen hoeveelheid LAG3+ uitgeputte T-cellen (≥3% van de totale T-cellen) in de TME bleek significant geassocieerd te zijn met een kortere PFS (5,9 maanden versus niet bereikt; p=0,0017). Ook een lagere hoeveelheid CD8+ cytotoxische T-cellen en een grotere hoeveelheid CD19+ B-cellen in de circulatie op baseline waren geassocieerd met slechtere resultaten.

Conclusie

Deze analyse van een langere follow-up van de ELARA-studie toonde een robuuste en duurzame respons >2 jaar na de behandeling aan, waarbij het veiligheidsprofiel ook hanteerbaar bleef. Op basis van correlatieanalyses bleek dat hoogrisico ziektekenmerken, >4 nodale gebieden, uitgeputte T-cellen in de micro-omgeving van de tumor, en toegenomen IL-10- en TNF-α-niveaus in het bloed geassocieerd waren met slechtere uitkomsten op lange termijn bij behandeling met tisagenlecleucel van R/R FL.

Referentie

Dreyling M, et al. Long-term clinical outcomes and correlative efficacy analyses in patients (Pts) with relapsed/refractory follicular lymphoma (r/r FL) treated with tisagenlecleucel in the Elara trial. Gepresenteerd tijdens ASH 2022; abstract 608.

Spreker Martin Dreyling

Martin Dreyling

Prof. dr. Martin Dreyling, LMU Klinikum, München, Duitsland

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven