preheader NTVH

header website1

Het bepalen van een vroege metabole respons door middel van FDG-PET kan het gebruik van chemotherapie en de daarbij behorende bijwerkingen aanzienlijk verminderen bij patiënten met gevorderd hodgkinlymfoom.

De resultaten van de GHSG HD18-studie laten zien dat het verminderen van het aantal cycli eBEACOPP naar 4 niet inferieur is aan 6/8 cycli met betrekking tot de 5-jaars progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met gevorderd hodgkinlymfoom (HL) met een negatieve PET-2. Er werd geen behandelingsgerelateerde mortaliteit waargenomen in de experimentele groep. Verder werden bij HL-patiënten in deze groep minder infecties en orgaantoxiciteit waargenomen en was de incidentie van secundaire AML zeer laag. Dit alles resulteerde in een significante, superieure 5-jaars algehele overleving (OS) in het patiëntencohort met een gereduceerd aantal cycli eBEACOPP.

Hodgkinlymfoom is de meest voorkomende maligniteit onder jongvolwassenen. Intensieve chemotherapie met 8 of 6 cyclic eBEACOPP is zeer effectief bij patiënten met gevorderd HL, maar geeft wel ernstige bijwerkingen. Om de behandeling beter verdraagbaar te maken, hebben Borchmann en collega’s onderzocht of het bepalen van metabole respons door middel van FDG-PET na 2 cycli eBEACOPP patiënten kon identificeren die behandeld konden worden met een minder intensieve behandeling, te weten 4 cycli eBEACOPP, zonder dat de effectiviteit afnam.

Patiënten met een negatieve PET-2-scan werden gerandomiseerd tussen 6 of 2 additionele cycli eBEACOPP (oftewel respectievelijk 8 of 4 cycli eBEACOPP in totaal). PET-positieve residuen na chemotherapie werden bestraald. Gebaseerd op de resultaten van de vorige HD15-studie, werd het protocol aangepast in juni 2011 en werd de standaardtherapie verminderd van 8 naar 6 cycli eBEACOPP. De studie was opgezet om inferioriteit van 6% of meer van de experimentele behandeling (4 cycli eBEACOPP) vergeleken met de standaardbehandeling (6 of 8 cycli eBEACOPP) uit te sluiten.

In totaal zijn er 2.101 patiënten geïncludeerd. 1.005 patiënten met een negatieve PET-2-scan werden gerandomiseerd tussen 8/6 cycli (n=504) of 4 cycli eBEACOPP (n=501). Met een mediane follow-up van 55 maanden, was de geschatte 5-jaars PFS 91,2% (88,5-94,0) met 8/6 cycli eBEACOPP en 91,8% (89,0-94,6) met 4 cycli eBEACOPP (verschil +0,6%, 95%-BI -3,3 - 4,5). De geschatte 5-jaars algehele overleving was 95,4% (93,4-97,4) met de standaardbehandeling en 97,6% (96,0-99,2) met 4 cycli eBEACOPP (p=0,006).

In de arm met de standaardbehandeling had 95% van de patiënten ten minste 1 acute hematologische toxiciteit van graad 3-4 vergeleken met 90% in de experimentele groep, waaronder ernstige infecties bij respectievelijk 75 (15%) en 40 (8%) van de patiënten. Acute ernstige orgaantoxiciteiten werden gerapporteerd bij respectievelijk 91 (18%) en 38 (8%) van de patiënten. 25 patiënten (5%) in de arm met de standaardbehandeling (8/6 cycli eBEACOPP) en 9 patiënten (2%) in de experimentele groep (4 cycli eBEACOPP) zijn overleden, waarbij de meest waargenomen doodsoorzaak een secundaire maligniteit was (respectievelijk 11 en 1 patiënten). Geen van de sterfgevallen in de experimentele groep was het gevolg van behandelingsgerelateerde toxiciteiten.

Samenvattend, het bepalen van een metabole respons met FDG-PET na 2 cycli eBEACOPP staat het verlagen van de therapie van 8/6 naar slechts 4 cycli eBEACOPP toe, zonder dat de effectiviteit (vastgesteld door de PFS) bij patiënten met gevorderd HL afneemt. De verkorte behandeling naar 4 cycli eBEACOPP wordt beter getolereerd en resulteert in een significant OS-voordeel ten opzichte van de standaardbehandeling. Kortom, een PET-gestuurde verminderde dosis combineert een goede effectiviteit met een gunstig veiligheidsprofiel. Borchmann en zijn collega’s adviseerden dus om deze behandelingsstrategie toe te passen bij patiënten met gevorderde HL.

Referentie

Borchmann P, Goergen H, Kobe C. Treatment reduction in patients with advanced-stage Hodgkin lymphoma and negative interim PET: final results of the international, randomized phase 3 trial HD18 by the German Hodgkin study group. EHA 2017, oral presentation, abstract S150.

Spreker Peter Borchmann

 Borchman

Prof. Peter Borchmann, MD, Uniklinik Köln, Keulen, Duitsland


Zie: Keyslides

Naar boven