preheader NTVH

ash2014-1

Stamceltransplantatie veilige behandelingsoptie bij patiënten met HIV-gerelateerd lymfoom

Resultaten van een multicenterstudie tonen aan dat patiënten met een chemotherapiesensitief, recidiverend of refractair hiv-gerelateerd lymfoom (HRL) succesvol kunnen worden behandeld met stamceltransplantatie met gemodificeerd BEAM-regime. Op basis van deze resultaten stellen de auteurs dat patiënten met een hiv-infectie (die respondeert op behandeling) en een HRL mogelijke kandidaten zijn voor een autologe stamceltransplantatie (ASCT) indien zij voldoen aan de standaard transplantatiecriteria.

Hiv-patiënten hebben maar liefst een 25-maal hoger risico op een non-hodgkin- (NHL) en hodgkinlymfoom (HL) vergeleken met de algemene bevolking. De uitkomst van het NHL of HL bij hiv-patiënten was slechter en de behandelings-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit hoger dan bij niet-geïnfecteerde patiënten. ‘Highly active antiretroviral therapy’ (HAART) verbetert significant de prognose van patiënten met HRL en zorgt ervoor dat deze patiënten voor dezelfde behandeling in aanmerking komen als niet-geïnfecteerde patiënten. Omdat HRL-patiënten immuungecompromitteerd zijn, worden ze gezien als ongeschikte kandidaten voor een ASCT. ASCT wordt beschouwd als de standaardbehandeling bij het recidiverend of therapieresistent lymfoom. Het niet kunnen ondergaan van ASCT leidt tot een significant behandelnadeel voor deze patiënten.

Een multicenterstudie werd uitgevoerd onder 40 HRL-patiënten met een hiv-infectie die onder controle was, om te onderzoeken of ASCT een veilige en effectieve behandeling is. Inclusiecriteria waren een behandelbare hiv-infectie, leeftijd boven de 15 jaar, adequate orgaanfuncties en een agressief NHL of HL. De geïncludeerde patiënten ondergingen een ASCT met BEAM-regime (carmustine 300 mg/m2 op dag -6, etoposide 100 mg/m2 tweemaal daags op dag -5 tot -2, cytarabine 100 mg/m2 op dag -5 tot -2 en melfalan 140 mg/m2 op dag -1).

Na de ASCT op dag 0 ontvingen de patiënten standaard ‘supportive care’ tot aan hun ontslag. HAART werd gestaakt tijdens de voorbereidende behandeling en indien nodig totdat de behandelings-gerelateerde gastro-intestinale toxiciteit was opgelost. Het primaire eindpunt was de schatting van de totale 1-jaarsoverleving (OS); secundaire eindpunten waren de lymfoomrespons post-ASCT, de progressievrije overleving (PFS), transplantatie-gerelateerde mortaliteit, infectie-gerelateerde complicaties en herstel van hematologische functies post-ASCT.

Honderd dagen na ASCT hadden 36 patiënten (92,3%) een complete respons bereikt en 1 (2,6%) een partiële respons. Twee patiënten (5,1%) hadden een recidief ontwikkeld en 1 patiënt was overleden. De cumulatieve incidentie van recidieven of progressie 1 jaar post-ASCT was 12,5% en de geschatte 1-jaars PFS was 82,3%. Binnen 1 jaar na ASCT was er bij 13 patiënten sprake van graad 3- en bij 2 patiënten van graad 4-toxiciteit (1 patiënt met mucositis en 1 met dyspneu, hypoxie, hartritmestoornissen en hypotensie). Zeventien patiënten (42,5%) ontwikkelden in totaal 42 unieke infecties, waarvan 9 een ernstige infectie. Na een mediane follow-up van 2 jaar bedroeg de 1-jaarsoverleving 86,6%. De cumulatieve incidentie van transplantatie-gerelateerde mortaliteit was 5,2%.

Samengevat tonen deze resultaten aan dat ASCT een zeer effectieve, goed te verdragen en niet overmatig toxische behandeling kan zijn voor patiënten met een hiv-gerelateerd lymfoom. Deze studie zorgt voor een overtuigend argument dat hiv of aids geen barrière hoeft te zijn voor ASCT bij patiënten die voldoen aan alle standaardcriteria.

Referentie

Alvarnas J, Rademacher J, Wang Y, et al. Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (AHCT) in Patients with Chemotherapy-Sensitive, Relapsed/Refractory (CSRR) Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Associated Lymphoma (HAL): Results from the Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network (BMT CTN 0803)/AIDS Malignancy Consortium (AMC-071) Trial. Presented at ASH 2014; Abstract #674.

Spreker Joseph C. Alvarnas

 Alvarnas

Joseph C. Alvarnas, MD, PhD,
Associate Clinical Professor,
City of Hope National Medical Center, Duarte, California, Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Naar boven