preheader NTVH

header website

Langetermijndata uit de JULIET-studie bevestigen de duurzame respons met tisagenlecleucel bij volwassen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom

JULIET is een eenarmige, fase II-studie die de op CD19 gerichte CAR-T-celbehandeling tisagenlecleucel onderzoekt bij volwassen patiënten met klinisch actieve recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Het primaire eindpunt van de JULIET-studie werd bereikt met een algeheel responspercentage (ORR) van 59%. Tijdens ASH 2018 werden de geüpdatete resultaten met een additionele 5 maanden follow-up gepresenteerd, waarbij sprake was van een ORR van 54% bij de 99 patiënten die een follow-up van minimaal 3 maanden hadden. Bij 40% van de patiënten was sprake van een complete respons (CR). Van de patiënten die eerder een CR hadden bereikt was 64% nog altijd in remissie met geen detecteerbaar bewijs van kanker.

DLBCL is de meest voorkomende vorm van lymfoom en representeert ruwweg een derde van alle gevallen van non-hodgkinlymfoom. Terwijl de huidige behandelmogelijkheden zeer succesvol zijn voor veel mensen met de ziekte, faalt eerstelijnsbehandeling bij ongeveer 1 op de 3 DLBCL-patiënten. De helft van deze patiënten komt niet in aanmerking voor autologe stamceltransplantatie (ASCT), wat wordt beschouwd als de beste tweedelijnsbehandeling. Er is dus een klinische behoefte voor deze patiënten en voor patiënten die recidiveren na een ASCT.

De eenarmige, open-label, fase II JULIET-studie is een van de grootste studies die CAR-T-celbehandeling onderzoekt in specifiek patiënten met DLBCL. Volwassen patiënten met recidief/refractair DLBCL, die 2 of meer eerdere behandelingen hadden gehad (inclusief rituximab en antracyclinederivaten) en die niet in aanmerking kwamen voor of waren gerecidiveerd na een ASCT, werden behandeld met een enkele dosis tisagenlecleucel. Tisagenlecleucel werd centraal geproduceerd in 2 productiefaciliteiten (Morris Plains, NJ, USA [hoofdcohort] en Leipzig, Duitsland [cohort A]) gebruikmakend van gecryopreserveerd aferesemateriaal en gedistribueerd naar 27 behandelcentra in 10 landen verdeeld over 4 continenten.

Ten tijde van analyse waren 167 patiënten geïncludeerd en hadden 115 patiënten (hoofdcohort: 99, cohort A: 16) een infusie gehad met een enkele dosis tisagenlecleucel (mediaan 3,0 x 108 CAR-positieve levende T-cellen). Mediane leeftijd van de patiënten in de studie was 56 jaar en 23% was 65 jaar of ouder. Bij aanvang van de studie had 77% van de patiënten stadium III/IV-ziekte en bij 17% was sprake van dubbel/triple-hitlymfoom. Van de patiënten had 51% 3 of meer eerdere antineoplastische behandelingen ondergaan (range 1-6) en 49% had een ASCT gehad. Alle 99 patiënten in het hoofdcohort hadden een follow-up van minimaal 3 maanden. In dit cohort was de ORR 54%, met 40% CR en 13% partiële responsen (PR). De ORR was consistent onder prognostische subgroepen, inclusief eerdere ASCT en dubbel/triple-hitlymfoom.

Mediane responsduur (DoR) werd niet bereikt en de kans om na 6 maanden relapsvrij (RFS) te zijn was 66%. Na maanden 12 en 18 was de RFS nog altijd hoog met 64%. De DoR was vergelijkbaar in de verschillende leeftijdsgroepen en ook niet afhankelijk van recidief- of refractairstatus. Opmerkelijk was dat geen relapsen werden waargenomen langer dan 11 maanden na infusie. De mediane OS was voor alle geïnfuseerde patiënten 11,1 maanden en werd nog niet bereikt voor patiënten met CR. Het OS-percentage na 12 maanden was 48%. Na 18 maanden was dit percentage gezakt tot 43%. Van de patiënten die CR bereikten was ten tijde van analyse 64% nog altijd in remissie, zonder detecteerbaar bewijs van kanker. Opvallend was dat 54% van de patiënten die initieel een PR hadden, alsnog een CR bereikte. Dit duidt er op dat het celproduct persisteert in het lichaam en actief blijft in vivo voor langere tijd.

In overeenstemming met eerder rapportages, werden de meeste ernstige bijwerkingen gezien kort na infusie. Onder deze bijwerkingen waren een afname van volwassen bloedcellen (34%), ‘cytokine release syndrome’ (CRS; 23%), infecties (19%) en neurologische bijwerkingen (11%). Er was geen sprake van overlijden dat toegeschreven werd aan de behandeling.

Referentie

R. Maziarz, et al. Sustained Disease Control for Adult Patients with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma: An Updated Analysis of Juliet, a Global Pivotal Phase 2 Trial of Tisagenlecleucel. Gepresenteerd tijdens ASH 2018; Abstract 1684.

Spreker Richard Maziarz

Maziarz

Richard Maziarz, MD, PhD, Center for Hematologic Malignancies, Oregon Health & Science Knight Cancer Institute, Portland, OR

 

Zie: Keyslides

 

 

Banner NL 262x335px

Naar boven