preheader NTVH

header website

Aanbevelingen over het stoppen van de TKI-behandeling bij CML-patiënten

Het stoppen van de behandeling met tyrosinekinaseremmers (‘tyrosine kinase inhibitors’, TKIs) is een opkomend behandeldoel bij chronische myeloïde leukemie (CML). Diverse studies hebben reeds laten zien dat dit haalbaar is. Uit deze studies blijkt ook dat een blijvende diepe moleculaire respons (‘deep molecular response’, DMR) bij langdurig gebruik van TKIs nodig is om een behandelingsvrije remmissie (‘treatment free remission’, TFR) te bereiken.

In zijn presentatie tijdens de ‘educational session’: “Chronic Myeloid Leukemia: where are we in the current TKI era?” ging dr. Francois-Xavier Mahon in op de resultaten van de diverse klinische studies die hebben gekeken naar de haalbaarheid van het stoppen met TKIs bij CML-patiënten. Vervolgens gaf hij zijn aanbevelingen over wanneer stoppen overwogen kan worden buiten studieverband.1

Voordat Mahon de resultaten van de diverse studies samenvatte, belichtte hij kort de voordelen van het stoppen met een TKI-behandeling voor CML-patiënten. TKIs hebben off-target effecten en kunnen ernstige reacties geven, waaronder pulmonale arteriële hypertensie of pleurale effusie. Daarnaast kunnen patiënten cardiovasculaire toxiciteit ontwikkelen en zijn er andere bijwerkingen die de kwaliteit van leven van CML-patiënten beperken.

Inmiddels zijn de resultaten van 9 stop-studies bekend (STIM1, ASTIM, STIK2, DADI, ENESTop, ENESTfreedom, EUROSKI, META-ANALYSIS en JALGS-STIM213). In de EUROSKI-studie zijn 868 CML-patiënten, behandeld met imatinib, nilotinib of dasatinib, geïncludeerd in diverse Europese landen.2 Deze patiënten zijn gedurende 3 jaar na het stoppen van de TKI-behandeling gevolgd en konden de behandeling staken wanneer ze 3 jaar of langer waren behandeld met een TKI en een jaar of langer een MR4.0 hadden. Na 3 jaar was bij de 755 evalueerbare patiënten de moleculaire recidief-vrije overleving (‘molecular recurrence-free survival’, MRFS) 47% (95% BI: 43% - 51%). Naast data over de haalbaarheid van het stoppen met de TKI-behandeling, heeft de ENESTfreedom-studie tevens laten zien dat herstarten van de behandeling met nilotinib mogelijk is. In deze studie bereikte 50% van alle patiënten die herstartten een majeure moleculaire respons (‘major molecular response’, MMR) en een MR4.5 na respectievelijk 7,9 en 15,0 weken na het herstarten van de behandeling.3

Mahon sloot zijn presentatie af met zijn aanbevelingen wanneer stoppen met de TKI-behandeling overwogen kan worden bij CML-patiënten buiten studieverband. Voorwaarden zijn dat de patiënt opgenomen wordt in een internationale of nationale registratie en er strikte monitoring van de patiënt plaatsvindt in een gecertificeerd laboratorium, die de resultaten weergeeft in de internationale schaal met een sensitiviteit van >4-log. Verder dient de patiënt niet resistent te zijn geweest voor een behandeling, 5 jaar of langer behandeld te zijn geweest met een TKI en 3 BCR-ABL-metingen per jaar van MR4.0 gedurende 3 jaar gehad te hebben (of MR4.5 gedurende 2 jaar). De moleculaire monitoring gedurende TFR zal het eerste jaar elke maand moeten plaatsvinden, in jaar 2 elke 2 maanden en daarna elke 3 maanden. De behandeling dient te worden hervat wanneer MMR is verloren of het BCR-ABL niveau boven 0,1% komt.

In zijn conclusie gaf Mahon aan dat het stoppen van de TKI-behandeling nu vaker wordt overwogen voor een selecte groep CML-patiënten met langdurige DMR. In alle bovengenoemde studies hebben meer dan 2.500 CML-patiënten de TKI-behandeling gestaakt  en behield ongeveer 50% van de patiënten een DMR en bleef in TFR jaren na het stoppen van de behandeling. Verder is ook gebleken dat wanneer patiënten herstarten met de behandeling, ze weer snel in staat waren om DMR te behalen.3,4

Referenties

1 Mahon FX. Treatment-Free Remission: Who, How, and Why? ASH 2017, educational session: Chronic Myeloid Leukemia: where are we in the current TKI era?.
2 Mahon FX, Richte J, Guilhot J, et al. Cessation of Tyrosine Kinase Inhibitors Treatment in Chronic Leukemia patients with Deep Molecular Response: Results of the Euro-Ski trial. ASH 2016, abstract 787.
3 Hochhaus A, Masszi T, Giles FJ et al. Treatment-free remission following frontline nilotinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase: results from the ENESTfreedom study. Leukemia. 2017 Jul;31(7):1525-1531.
4 Legros L, Nicolini FE, Etienne G, et al . Second tyrosine kinase inhibitor discontinuation attempt in patients with chronic myeloid leukemia. Cancer 2017;vol 123(22):4403-4410.

Spreker François-Xavier Mahon

 Mahon

François-Xavier Mahon, MD, PhD,
Institut Bergonié, University of Bordeaux, Bordeaux, Frankrijk


Zie: Keyslides

Naar boven