preheader NTVH

FIL MCL0208: onderhoudsbehandeling met lenalidomide na autologe stamceltransplantatie leidt niet tot overlevingswinst op de lange termijn bij mantelcellymfoom

Eerder toonden de resultaten van de fase III-studie FIL MCL0208 aan dat behandeling met lenalidomide, in vergelijking met actieve surveillance, leidt tot een voordeel in progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) na 3 jaar bij patiënten met een mantelcellymfoom die een autologe stamceltransplantatie hadden ondergaan.1 Daarnaast werd een hoge prognostische waarde van meetbare restziekte (‘measurable residual disease’, MRD) gevonden.2 Tijdens EHA 2023 werden de 6-jaarsresultaten van de FIL MCL0208-studie gepresenteerd.

Een autologe stamceltransplantatie (ASCT) kan onderdeel zijn van de behandeling van patiënten met mantelcellymfoom (MCL). In de fase III-studie FIL MCL0208 werd de effectiviteit van de behandeling met lenalidomide onderzocht wanneer het middel als onderhoudsbehandeling werd toegediend na ASCT. Uit eerder gepubliceerde data bleek lenalidomide bij een follow-upperiode van 4 jaar de PFS te verbeteren.1 Een grootschalige substudie toonde een hoge prognostische waarde aan van de ‘measurable residual disease’ (MRD)-status.2 De studie werd doorgezet met een langdurige follow-upperiode tot 7 jaar.

Studieopzet

FIL MCL0208 is een multicentrische, gerandomiseerde ‘open-label’-fase III-studie die werd uitgevoerd in de periode mei 2008- augustus 2025 in 49 hematologische en oncologische behandelcentra in Portugal en Italië. Na uitgebreide inductietherapie en een autologe stamceltransplantatie werden patiënten <65 jaar met een mantelcellymfoom bij wie een volledige of gedeeltelijke remissie met hematologisch herstel was bereikt 1:1 gerandomiseerd tussen onderhoudsbehandeling met lenalidomide (10-15 mg/dag p.o. op dag 1-21 in 24 cycli van 28 dagen) gedurende 24 maanden of actieve surveillance. De primaire uitkomstmaat was PFS. Belangrijke secundaire uitkomstmaten waren algehele overleving (‘overall survival’, OS) en de incidentie van secundaire tumoren. MRD werd gemeten in monsters van het beenmerg en het perifere bloed, die werden verzameld tijdens de inductie- en onderhoudsfase en elk half jaar gedurende een follow-upperiode van 36 maanden.

Resultaten

In totaal werden 205 deelnemers gerandomiseerd tussen  onderhoudsbehandeling met lenalidomide (n=104) of actieve surveillance (n=101). De 6-jaars-PFS in de lenalidomidegroep was 55% en 50% in de controlegroep (HR [95%-BI]: 0,76 [0,50-1,13]). Er werd eveneens geen statistisch significant verschil in de 6-jaarsmaanden-OS waargenomen tussen de lenalidomidegroep en de controlegroep (77 vs.75%). Na een follow-upduur van 60 maanden was de cumulatieve incidentie van secundaire tumoren 9,4% in de lenalidomidegroep versus 4,5% in de controlegroep  (HR [95%-BI]: 1,98 [0,67-5,87].

 Patiënten bij wie MRD was vastgesteld in het beenmerg (HR [95%-BI]: 4,17 [2,70-6,44]) of het perifere bloed (HR [95%-BI]: 2,64 [1,69-4,12]) hadden een lagere PFS, vergeleken met patiënten zonder MRD. Patiënten die op 3 of meer meetpunten MRD-negatief waren, hadden statistisch significant betere uitkomsten met betrekking tot de tijd tot PFS en OS. Deze correlatie hield stand bij zowel de beenmergmonsters als perifeer bloedmonsters .

Conclusie

Uit deze update van de FIL MCL0208-studie na een follow-upduur van 6 jaar blijkt dat het voordeel in PFS dat eerder werd bereikt met een 2 jaar durende onderhoudsbehandeling met lenalidomide na een autologe stamceltransplantatie niet aanhield op de lange termijn bij patiënten met een mantelcellymfoom. De uitkomsten bevestigen wel de hoge prognostische waarde van de MRD-status.

Referenties

1. Ladetto M, Cortelazzo S, Ferrero S, et al. Lenalidomide maintenance after autologous haematopoietic stem-cell transplantation in mantle cell lymphoma: results of a Fondazione Italiana Linfomi (FIL) multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Haematology 2021;8:e34-44.
2. Ferrero S, Grimaldi D, Genuardi E, et al. Punctual and kinetic MRD analysis from the Fondazione Italiana Linfomi MCL0208 phase 3 trial in mantle cell lymphoma. Blood 2022;140:1378-89.
3. Ladetto M, et al. Long-term results of the FIL MCL0208 trial comparing lenalidomide maintenance (len) vs observation (obs) after autologous stem cell transplantation (ASCT) in mantle cell lymphoma (MCL). Gepresenteerd tijdens EHA 2023; abstract S221.

Spreker Marco Ladetto

Marco Ladetto

Marco Ladetto, MD,University Of Eastern Piedmont, Vercelli, Italië

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven