preheader NTVH

Frans DLBCL-register bevestigt werkzaamheid van CAR-T-celtherapie in de praktijk

DESCAR-T is het Franse nationale register voor patiënten met B-cel acute lymfatische leukemie (ALL) of diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphomas’, DLBCL), behandeld met commerciële CAR-T-cellen. Met ongeveer 50 nieuwe patiëntregistraties per maand, toont DESCAR-T aan dat CAR-T-celtherapie een belangrijke behandeloptie is geworden voor recidief/refractaire (R/R) DLBCL. De eerste analyses van dit register lijken de werkzaamheid van CAR-T-cellen in de praktijk te bevestigen en zijn in lijn met eerder gepubliceerde gegevens.

Verschillende klinische trials hebben aangetoond dat CAR-T-cellen langdurige ziektecontrole kunnen bieden bij patiënten met R/R B-cel ALL of R/R DLBCL. Tisagenlecleucel (tisa-cel) en axicabtagene ciloleucel (axi-cel) waren de eerste commercieel beschikbare geproduceerde CAR-T-celtherapieën. De vergunningen voor het in de handel brengen waren echter gebaseerd op de resultaten van fase II-studies en er is behoefte aan gegevens uit de praktijk. Het in 2019 opgerichte DESCAR-T (‘Dispositive d’Evaluation et de Suivi des CAR-T’) register heeft als doel de werkzaamheid van CAR-T-celtherapie bij DLBCL-patiënten in de ‘real world’ te onderzoeken.

DESCAR-T

Tegen april 2021 waren er in DESCAR-T 647 patiënten met DLBCL uit 19 locaties in Frankrijk geïncludeerd. Van deze patiënten werden voor 607 patiënten CAR-T-cellen besteld en 550 patiënten werden vervolgens geïnfundeerd. De belangrijkste redenen voor het niet toedienen van CAR-T-cellen waren ziekteprogressie (n=27) en overlijden voor toediening (n=14). Van de behandelde patiënten kregen 200 patiënten tisa-cel en 350 patiënten axi-cel. De mediane leeftijd van de patiënten in het cohort was 63,0 jaar, waarbij 44% van de patiënten ouder was dan 65 jaar. Lymfoom subtypes op het moment van registratie waren DLBCL (90%), primair mediastinaal B-cellymfoom (4%) en hooggradig B-cellymfoom (1,7%). De meeste patiënten waren man (331/550) en de aaIPI-score bij registratie was meestal laag (45,7% had een score van 0-1 en 48,3% had een score van 2). Het mediane aantal voorafgaande behandellijnen was 3, waarbij 24,5% van de patiënten eerder was getransplanteerd. De mediane tijd van CAR-T-bestelling tot het moment van infusie was 50 dagen. Meer dan de helft van de patiënten (54%) had progressieve ziekte op het moment van infusie. Binnen tien dagen na de CAR-T-infusie trad bij 418 patiënten (81,2%) cytokine release syndroom (CRS) op, bij 184 patiënten (35,7%) neurotoxiciteit en 163 patiënten (31,7%) hadden opportunistische of medisch significante infecties van graad 3 of hoger. In totaal werd 32,6% van de patiënten met toxiciteit opgenomen op de intensive care afdeling; 65,1% kreeg tocilizumab en 41,2% kreeg corticosteroïden.

Na een mediane follow-up van 6,5 maanden (berekend vanaf CAR-T-infusie), was het objectieve responspercentage (‘objective respons rate’, ORR) 60,0%. De beste ORR was 74,2%, bestaande uit 53,0% complete en 21,2% partiële responsen. Met een mediane follow-up van 8,1 maanden (berekend vanaf het tijdstip van de CAR-T-bestelling), was de totale overleving (‘overall survival’, OS) na zes maanden in de behandelde patiëntenpopulatie 83,7%, vergeleken met 5,5% bij patiënten die gepland waren voor CAR-T-celtherapie, maar de behandeling uiteindelijk niet kregen. Het percentage progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) na zes maanden voor alle behandelde patiënten (n=550) was 44,5%. Van de patiënten die een respons hadden (n=356), toonde 57,7% nog steeds een respons na zes maanden.

De resultaten voor patiënten met een gecontroleerde ziekte (inclusief complete respons, gedeeltelijke respons en stabiele ziekte) en voor patiënten die geen overbruggingstherapie nodig hadden, waren beter in vergelijking met patiënten met ziekteprogressie op het moment van de infusie. Desondanks was 29,8% van de patiënten met progressieve ziekte op het moment van infusie na zes maanden nog steeds progressievrij, met een 6-maands OS-percentage van 65,5%. Deze gegevens suggereren dat de ziektestatus op het moment van infusie niet de enige parameter is die de ziekte-uitkomsten kan voorspellen. De PFS- en OS-resultaten volgens de ziektestatus waren vergelijkbaar voor tisa-cel en axi-cel.

Conclusie

CAR-T-celtherapie is in snel tempo de standaardbehandeling geworden voor R/R DLBCL, wat wordt geïllustreerd door het feit dat in Frankrijk in minder dan twee jaar tijd al 640 patiënten met deze therapie werden behandeld. De ervaring met DESCAR-T in de praktijk toont een responsduur en 6-maands PFS- of OS-percentages die overeenkomen met de resultaten uit klinische studies. Er zijn geen nieuwe toxiciteitssignalen naar voren gekomen in de praktijk. Het Franse register toont ook aan dat hoewel patiënten zonder ten minste stabiele ziekte op het moment van CAR-T-infusie risico lopen op een vroege terugval, nog steeds ongeveer 30% van deze patiënten in staat was om op lange termijn ziektecontrole te verkrijgen. Langere follow-up is nodig om het plateau in de PFS- en OS-curven te bevestigen. Bovendien zal ook de impact van overbruggingstherapie, ziektestatus en patiëntkenmerken in de komende jaren verder moeten worden onderzocht.

Referentie

Le Gouill S, et al. First results of DLBCL patients treated with CAR-T cells and enrolled in DESCAR-T registry, a French real-life database for CAR-T cells in hematologic malignancies. Gepresenteerd tijdens EHA 2021; abstract S216.

Spreker Steven Le Gouill

Steven Le Gouill

Steven Le Gouill, MD, PhD, CHU Nantes, Nantes, Frankrijk

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven