preheader NTVH

header website

Verbeterde uitkomsten met brentuximab vedotin + AVD in vergelijking met ABVD als eerstelijnstherapie bij behandelingsnaïeve patiënten met gevorderd Hodgkinlymfoom

Resultaten van de fase III ECHELON-1-studie laten zien dat de combinatie van het CD30 antilichaam-geneesmiddelconjugaat brentuximab vedotin (BV) met AVD-chemotherapie (doxorubicine, vinblastine, dacarbazine) als eerstelijnstherapie bij patiënten met gevorderd Hodgkinlymfoom (HL) een significante reductie geeft van 23% van het risico van ziekteprogressie of overlijden vergeleken met ABVD (AVD en bleomycine). Deze studie geeft voor het eerst in 30 jaar een verbetering van de uitkomsten in de eerste lijn voor HL-patiënten zonder verhoging van de aan chemotherapie-gerelateerde toxiciteit tot een onacceptabel niveau.1

Momenteel is ABVD de eerstelijnsbehandeling van voorkeur bij patiënten met gevorderd HL in de Verenigde Staten. Ook in Europa wordt dit regime vaak gebruikt, hoewel escalated BEACOPP ook vaak wordt toegepast. Met deze chemotherapie-regimes genezen 70% - 75% van de HL-patiënten. Vijfentwintig tot dertig procent van de gevorderde HL-patiënten hebben echter refractaire ziekte of een relaps na eerstelijnstherapie.

BV is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat gericht tegen CD30 en is goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen patiënten met gerecidiveerd of refractair CD30-positieve HL na het falen van een autologe stamceltransplantatie (ASCT) of na tenminste 2 eerdere chemotherapie-regimes wanneer ASCT of combinatiechemotherapie geen optie is; en tevens bij volwassen patiënten met CD30-positieve HL die een verhoogd risico lopen op een recidief of progressie na ASCT. In een eerdere fase I-studie is aangetoond dat de combinatie BV + AVD een percentage complete respons van 96% gaf, met een 5-jaars faalvrij overlevingspercentage (‘failure-free survival’, FFS) van 92% en een algehele overleving (‘overall survival’, OS) van 100%.  Deze data vormden de basis voor de fase III ECHELON-1-studie.

ECHELON-1 is een niet-geblindeerde, open-label, gerandomiseerde, multicenter fase III-studie waarin BV + AVD werd vergeleken met ABVD als eerstelijnsbehandeling bij nog niet eerder behandelde, gevorderde HL-patiënten. In totaal werden er 1.334 volwassen patiënten met stadium III/IV klassiek HL met een ECOG-performance status van 0-2, meetbare ziekte en voldoende lever- en nierfunctie 1:1 gerandomiseerd tussen BV + AVD (brentuximab vedotin 1,2 mg/kg, doxorubicine 25 mg/m2, vinblastine 6 mg/m2, dacarbazine 375 mg/m2) of ABVD (doxorubicine 25 mg/m2, bleomycine 10 units/m2, vinblastine 6 mg/m2, dacarbazine 375 mg/m2) op dag 1 en 15 tot aan 6 28-daagse cycli. Volgens het protocol konden patiënten met een PET-scan Deauville score van 5 na 2 cycli overstappen naar de andere studie-arm (naar het oordeel van de behandelende arts).

Het primaire eindpunt van de studie was de gemodificeerde progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) (gedefinieerd als tijd tot progressie, overlijden of bewijs voor een incomplete respons gevolgd door een volgende therapielijn) zoals bepaald door een onafhankelijk review-committee.2

De gemiddelde leeftijd van de patiënten in deze studie was 36 jaar, 58% was man en tweederde van de patiënten had een Ann Arbor stadium IV-ziekte. Rond de 60% van de patiënten had B-celsymptomen en bij 22% van de patiënten was het beenmerg betrokken. De helft van de patiënten had  2 – 3 IPS-risicofactoren en 25% had een IPS-score van 4 – 7.

Resultaten

De uitkomsten uit de ECHELON-1-studie lieten zien dat patiënten behandeld met BV + AVD een 23% lager risico hadden op ziekteprogressie of overlijden in vergelijking met de patiënten gerandomiseerd naar de ABVD-arm (HR [95% BI]: 0,77 [0,60 – 0,98]; p= 0,0348). De geschatte waardes voor de 2-jaars gemodificeerde PFS waren 82,1% met BV + AVD en 77,2% met ABVD. Er overleden 28 patiënten in de BV + AVD-arm en 39 in de ABVD-arm (interim OS: HR 0,721; 95% BI:0,443 – 1,173; p=0,186).2 Verder meldden de onderzoekers dat 33% minder patiënten in de BV + AVD-arm behandeld werden met een volgende chemotherapie en ook 33% minder patiënten een volgende therapie kregen met hoge-dosis chemotherapie gevolgd door een transplantatie in vergelijking met patiënten die werden behandeld met ABVD.2

Neutropenie kwam bij 58% van de patiënten behandeld met BV + AVD voor en bij 45% van de patiënten behandeld met ABVD (febriele neutropenie bij respectievelijk 19% en 8% van de patiënten). Graad ≥3 infecties werden meer gerapporteerd in de BV + AVD-arm dan in de ABVD-arm (18% versus 10%). Bij patiënten behandeld met BV + AVD verminderde primaire profylaxe met G‑CSF (N=83) de febriele neutropenie van 19% naar 11% en verlaagde de incidentie van graad ≥3 infecties van 18% naar 11%. Perifere neuropathie (PN) kwam voor bij 67% van de patiënten behandeld met BV + AVD en bij 43% van de patiënten behandeld met ABVD (graad ≥3: respectievelijk 11% versus 2%). Van belang is dat bij 67% van de patiënten, behandeld met BV + AVD die PN ervaarden dit verdween of verbeterd was (met ten minste 1 graad) bij hun laatste follow-up. Vanwege bleomycine, kwam pulmonaire toxiciteit vaker voor en deze was ernstiger in de ABVD-arm in vergelijking met BV + AVD. Van de met ABVD-behandelde patiënten had 3% graad ≥ 3 interstitiële longziekte; deze incidentie was lager dan 1% bij de patiënten behandeld met BV + AVD.2

Vergeleken met standaard ABVD, is de combinatie BV en AVD geassocieerd met een significante vertraging van de ziekteprogressie bij patiënten met gevorderd klassiek HL. Deze resultaten bevestigen dat BV + AVD een effectieve nieuwe eerstelijnsbehandeloptie is bij patiënten met gevorderd-stadium HL.

Referenties

1. Connors J, Jurczak W, Straus D, et al. Brentuximab Vedotin Plus Doxorubicin, Vinblastine, Dacarbazine (A+AVD) As Frontline Therapy Demonstrates Superior Modified Progression-Free Survival Versus ABVD in Patients with Previously Untreated Stage III or IV Hodgkin Lymphoma (HL): The Phase 3 Echelon-1 Study. Presented at ASH 2017; abstract 6.
2. Connors J, Ansell S, Fanale M, et al. Five-year follow-up of brentuximab vedotin combined with ABVD or AVD for advanced-stage classical Hodgkin lymphoma. Blood 2017;130(11):1375-7.

Spreker Joseph Connors

Connors

Joseph M.Connors, MD,P PhD, Division of Medical Oncology and Centre for Lymphoid Cancer, British Columbia Cancer Agency, Vancouver, BC, Canada

 

Zie: Keyslides

 

Naar boven