preheader NTVH

Banner-website

Brentuximab vedotin heeft een duurzame effectiviteit bij patiënten met een recidiverend of refractair systemisch anaplastisch grootcellig lymfoom

Opvolgingsdata van een fase II studie die het gebruik van brentuximab vedotin evalueert in de behandeling van patiënten met een recidiverend of refractair systemisch anaplastisch grootcellig lymfoom (sALCL) tonen aan dat 64% van de patiënten nog in leven is na ongeveer 3 jaar. Na een opvolging van meer dan 33 maanden was de mediane totale overleving (OS) in de studie nog niet bereikt. Verder bleek dat patiënten met een complete respons langer overleefden dan patiënten waarbij geen complete respons werd vastgesteld. Bovendien bleek dat een vroege negatieve status op PET scan geassocieerd was met een langere overleving. Deze resultaten bevestigen de duurzaamheid van de klinische meerwaarde die gezien wordt met brentuximab vedotin bij sALCL patiënten.

Patiënten met een sALCL recidief hebben een zeer slechte prognose met een mediane OS van amper 7 maanden. Bovendien zijn er weinig tot geen behandelingsopties beschikbaar voor deze patiënten. Brentuximab vedotin is een ‘antilichaam-geneesmiddel-conjugaat’ bestaande uit een anti-CD30 antilichaam gekoppeld aan MMAE, een cytotoxische stof die inwerkt op de microtubuli. In de gepresenteerde fase II-studie wordt de veiligheid en de effectiviteit van brentuximab vedotin geëvalueerd bij 58 sterk voorbehandelde patiënten met een recidiverend of refractair sALCL. De patiënten in de studie kregen om de drie weken 1,8 mg/kg brentuximab vedotin toegediend door middel van intraveneuze infusie (maximaal 16 cycli).

Het totale responspercentage in deze studie bedroeg 86% met een complete respons van 59%. Op het moment van de gepresenteerde analyse hadden alle patiënten hun behandeling gestaakt. De mediane tijd tussen de analyse en de eerste dosis was 33,4 maanden. De mediane duur van de objectieve respons in de studie bedroeg 13,2 maanden. Bij patiënten met een complete respons was dit 26,3 maanden. Op het moment van de analyse waren 37 van de 58 patiënten nog in leven (64%) en bedroeg de mediane progressievrije overleving (PFS) 14,6 maanden. De mediane OS was nog niet bereikt. De geschatte driejarige overlevingsgraad bedroeg 63%. Bij patiënten die een complete respons toonden, werd de mediane OS nog niet bereikt, terwijl de mediane OS bij patiënten zonder een complete respons 7,7 maanden bedroeg. Ook een negatieve PET-scan na cyclus 4 bleek gerelateerd te zijn aan een betere overleving. Zo was de mediane OS bij patiënten met een negatieve PET-scan na cyclus 4 nog niet bereikt terwijl deze 14,6 maanden bedroeg bij patiënten met een positieve PET-scan na cyclus 4. Na het stoppen van hun behandeling kregen 17 patiënten een hematopoïetische stamceltransplantatie. Bij patiënten met een complete respons die een stamceltransplantatie ondergingen, werd de mediane PFS nog niet bereikt. Patiënten met een complete respons die geen stamceltransplantatie kregen, hadden echter een mediane PFS van 18,4 maanden.

Wat toxiciteit betreft observeerde men vooral laaggradige bijwerkingen. De bijwerkingen die bij ≥ 20% van de patiënten werden gezien, waren perifere sensorische neuropathie (41%), misselijkheid (40%), vermoeidheid (38%), koorts (34%), diarree (29%), uitslag (24%), constipatie (22%) en neutropenie (21%). Samengevat illustreert deze studie het duurzame klinische voordeel van brentuximab vedotin bij patiënten met recidiverend of refractair sALCL. Een gerandomiseerde fase III-studie waarin brentuximab vedotin in combinatie met cyclofosfamide, doxorubicine en prednison wordt geëvalueerd als eerstelijnstherapie voor patiënten met CD-30 positieve, mature T-cel lymfomen (waaronder ook sALCL) is momenteel gaande.

Referentie

Pro B, Advani RH, Brice P, et al. Three-Year Survival Results From An Ongoing Phase 2 Study Of Brentuximab Vedotin In Patients With Relapsed Or Refractory Systemic Anaplastic Large Cell Lymphoma. Presented at ASH 2013, abstract 1809.

Spreker Barbara Pro

 Pro

Barbara Pro, MD,
Kimmel Cancer Center, Department of Medical Oncology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA


Zie: Keyslides

Naar boven