preheader NTVH

header website

Significant betere klinische uitkomsten na behandeling met venetoclax en rituximab voor een vast duur vergeleken met bendamustine-rituximab bij patiënten met recidiverende/refractaire chronisch lymfatische leukemie

De fase III MURANO-studie evalueerde de effectiviteit en toxiciteitsprofiel van venetoclax in combinatie met rituximab (VenR), dat voor een vaste duur werd gegeven aan patiënten met recidiverende/refractaire chronische lymfatische leukemie (R/R CLL).

Eerder dit jaar kwam uit een pre-analyse (waarbij de meerderheid van de patiënten nog steeds onder behandeling was) een significant langere progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) met VenR vergeleken met bendamustine-rituximab (BR). Tijdens de ASH 2018 werd een update van deze studie gepresenteerd met een additionele follow-up periode van meer dan 1 jaar. Deze bijgewerkte data wijzen uit dat VenR gegeven gedurende een vaste tijdsduur een effectieve behandelmogelijkheid is voor R/R CLL-patiënten.

In totaal werden 389 patiënten met R/R CLL gerandomiseerd om te worden behandeld met 6 cycli VenR gevolgd door enkel venetoclax (Ven, 400 mg, eenmaal daags, gedurende 2 jaar) of 6 cycli BR. De primaire uitkomstmaat was de door de onderzoeker bepaalde PFS; het percentage niet aantoonbare minimale restziekte (‘undetectable minimal residual disease’, uMRD) was de belangrijkste secondaire uitkomstmaat. De mediane leeftijd van de patiënten in de studie was 65 jaar, tweederde van de patiënten had minstens 25x109/L lymfocyten en 37,8% had een del(17p)- en/of TP53-mutatie. Iets minder dan 60% van de patiënten kreeg VenR of BR als een tweedelijnsbehandeling. Vanaf 8 mei 2018 waren er geen patiënten meer onder behandeling. Bij BR hadden 154 patiënten (79%) 6 cycli voltooid, terwijl in de VenR-groep 174 patiënten (90%) de VenR-combinatiefase hadden voltooid, waarvan 130 patiënten (67%) tevens de 2 jaar met Ven hadden voltooid. De overige patiënten hadden progressieve ziekte (11%), waren overleden (1%) of hadden zich uit de studie teruggetrokken vanwege bijwerkingen (15%) of andere redenen (6%).

Na een mediane follow-up van 36 maanden (met een mediaan van 9,9 maanden na voltooien van de 2 jaar Ven-therapie), bleef de PFS met VenR significant beter dan BR (mediaan niet bereikt [‘not reached’, NR] versus 17,0 maanden; HR [95%BI]: 0,16 [0,12-0,23]; p< 0,0001). De 3 jaars PFS-schattingen waren 71,4% (95%BI: 64,8%-79,1%) en 15,2% (95%BI: 9,1%-21,4%) voor respectievelijk VenR en BR. Dit PFS-voordeel van VenR vergeleken met BR was gezien in alle onderzochte subgroepen, onafhankelijk van leeftijd, aantal eerdere behandelingen en de aanwezigheid van een del(17p)- of TP53-mutatie. Bovendien werd er een klinische verbetering van de algehele overleving (‘overall survival’, OS) waargenomen bij VenR vergeleken met BR na 3 jaar (3 jaar OS: 87,9% versus 79,5%; HR [95%BI]: 0,50[0,30-0,85], p=0,0093). Overigens kregen de meeste patiënten met ziekteprogressie bij BR een vervolgbehandeling met ibrutinib (46/91) of venetoclax (7/91). Voor patiënten die 2 jaar Ven voltooiden (n=13), waren de 6- en 12-maanden PFS-schattingen hoog met respectievelijk 92% en 87%.

Het is belangrijk om te melden dat slechts 16 van de 130 patiënten ziekteprogressie ontwikkelden na het stoppen met Ven. Veertien van deze 16 patiënten waren MRD-positief met >1% in perifeer bloed op het moment van stoppen met Ven. Dit maakt MRD-positiviteit op het moment van stoppen met Ven de sterkste voorspeller van ziekteprogressie (p<0,0001). Daarnaast was de aanwezigheid van een del(17p)- of een TP53-mutatie voorspellend voor ziekteprogressie (10 van de 16 patiënten met ziekteprogressie had een del(17p)- of TP53-mutatie tijdens de nulmeting).

Concluderend kan gesteld worden dat de bijgewerkte analyse van de MURANO-studie, waarbij alle patiënten de behandeling hadden afgerond en met een mediane follow-up van 3 jaar, een blijvend voordeel laat zien in PFS en OS met VenR vergeleken met BR. Het percentage CLL-progressie in de eerste 12 maanden na het staken met Ven was relatief laag (13%) en ondersteunt daarmee de haalbaarheid en veiligheid van een VenR-behandeling met beperkte duur.

Referentie

J. Seymour, et al. MURANO Trial Establishes Feasibility of Time-Limited Venetoclax-Rituximab (VenR) Combination Therapy in Relapsed/Refractory (R/R) Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). Gepresenteerd tijdens ASH 2018; Abstract 184.

Spreker John Seymour

Seymour

Dr. John F. Seymour, MBBS, Peter MacCallum Cancer Centre and Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australië

 

Zie: Keyslides

 

ebanner ASH Darzalex NL 262x335px zinc

Naar boven